...
Serwis Elektroniki Tazar Gniezno Naprawa komputerów, laptopów Gniezno Naprawa Elektroniki Gniezno

REGULAMIN SERWISU ELEKTRONIKI TAZAR GNIEZNO

 1. Serwis w momencie przyjęcie sprzętu na serwis wydaje potwierdzenie przyjęcia
 2. Potwierdzenie przyjęcia sprzętu musi zawierać następujące informacje:
  1. Numer zgłoszenia serwisowego
  2. Numer telefonu do klienta
  3. Nazwę i model sprzętu oddawanego na serwis
  4. Informacje o wyposażeniu dodatkowym
  5. Datę przyjęcia sprzętu na serwis
 3. Serwis wykonuje naprawy według kolejności przyjęć
 4. Czas naprawy sprzętu wynosi do 7 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części, niezależnej od serwisu. Czas ten może również ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i dokonuje archiwizację na wyraźną prośbę klienta
 6. Gdy naprawa tego wymaga, serwis jest upoważniony do aktualizacji sterowników, BIOS-u, oprogramowania układowego (firmware) oraz instalację dodatkowego oprogramowania.
 7. Serwis nie udziela gwarancji na sprzęt po zalaniu, który udało się naprawić
 8. Serwis nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośniach dostarczonych do serwisu.
 9. Serwis gwarantuje poufność danych zawartych na nośnikach dostarczonych ze sprzętem
 10. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu w przypadku braku dostępnych części lub wystąpienia innych czynników nie zależnych od serwisu.
 11. W przypadku napraw obarczonych wysokim ryzykiem serwis nie odpowiada za nie powodzenia takiej naprawy oraz za pogorszenie stanu sprzętu.
 12. Naprawy obarczone wysokim ryzykiem dotyczą:
  1. naprawy matryc w telewizorach LCD LED
  2. naprawy sprzętu po zalaniu
  3. naprawy sprzętu po ingerencji osób postronnych (np. inny serwis)
 13. Wycena serwisowa jest indywidualna i zależna od problematyki usterki.
 14. Koszt naprawy nie przekraczający 200 zł brutto nie są uzgadniane z klientem.
 15. W przypadku kosztów naprawy przekraczających 200 zł brutto wykonywana jest konsultacja z klientem.
 16. Serwis podejmuje czynności serwisowe dopiero po akceptacji wyceny przez klienta.
 17. W przypadku braku podjęcia czynności serwisowych klient zostanie obciążony kosztem wykonania diagnozy według aktualnego cennika serwisu.
 18. Serwis udziela gwarancję na wszelkie wykonane usługi nie mniej niż 3 miesiące, a okres liczony jest od ustalonego dnia odbioru sprzętu z serwisu.
 19. Klienta ma 60 dni od daty przyjęcia urządzenia do serwisu na odbiór, po upływie tego terminu sprzęt przepada i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego. Sprzęt przechodzi na własność serwisu.
 20. Nie odebranie sprzętu w terminie do 14 dni od daty zadeklarowanego przez Klienta, będzie skutkowało naliczeniem opłaty za bezumowne przechowywanie sprzętu w wysokości 6 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę. Przy czym dzień odbioru sprzętu jest zaliczany do opłaty za bezumowne przechowywanie sprzętu.
 21. Klient jest zobowiązany dokonania zapłaty za wykonaną usługę. Serwis akceptuje poniższe formy płatności:
  1. Przelew na konto bankowe
  2. Płatność gotówką
  3. Płatność za pobraniem
  4. Płatność kartą
 22. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 23. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, klient dobrowolnie akceptuje powyższe postanowienia. Regulamin jest zarazem umową, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i która reguluje prawa oraz obowiązki wynikające z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
MENU
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.